Castingเจมิไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์

เจมิไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์

GEMINI : Norawit Titicharoenrak.
เจมีไนน์ : นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์.
Date of Birth : 13 June 2004.
Weight : 65 kg. / Height : 181 cm.

IG: @gemini_nt

ผลงาน

Wallpaper

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง