Castingไนส์ พิทยุตม์ ออสุวรรณ

ไนส์ พิทยุตม์ ออสุวรรณ

ไนส์ พิทยุตม์ ออสุวรรณ

ชื่อ-สกุล : พิทยุตม์ ออสุวรรณ
ชื่อเล่น : ไนส์
เกิด : 11 มิถุนายน 2540
ผลงาน :รับบท อินทะ ในซีรีส์ อัยย์หลงไน๋
รับบท ธันวา ในซีรีส์ Coffee Melody

ผลงาน

Wallpaper

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง